Villkor.

Behandling av personuppgifter

Låna på Pantbank

Låna på webben

Användarkonto på pantbanken.se

Villkor för webbauktioner och försäljning

 

Villkor på andra språk

greatbritain.jpg france.jpg spain.jpg finland.jpg iran.jpg saudiarabia.jpg thailand.jpg

 

Villkor för behandling av personuppgifter

AB för Varubelåning (556009–0754), nedan kallat ”Bolaget”, med tillhörande helägda dotterbolag (Pantauktioner Sverige AB 556499–6311) och Suomen Panttilaina OY (Y-Tunnus 2212393-3) samt franchisetagare C4 Pantbank AB (556643-1663), Västerås Pantbelåning AB (556589-9050), Helsingborgs Pantaktiebolag (556002-1569), Pantbanken Umeå AB (556221-7884), Pantbanken i Östersund AB (559028-7032), Nya Karlstad Pant & Varubelåning AB (556526-5666) är personuppgiftsansvarig.

Behandling och insamling
”Bolaget” samlar in uppgifter direkt från kund samt från offentliga register såsom SPAR när kund t ex registrerar sig i butik eller på webben eller via mobiltelefon/sms.

”Bolaget” behandlar dessa uppgifter med stöd av följande lagar och förordningar och i olika verksamheter samt som en nödvändighet för att kunna fullfölja ”Bolagets” åtagande gentemot kund enligt nedan:

Pantbanksverksamhet med stöd av Pantbankslag (1995:1000) samt Lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism och bokföringslag (1999:1078)

Auktionsverksamhet med stöd av Lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism samt Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler och bokföringslag (1999:1078)
Inköp av guld med stöd Lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism och bokföringslag (1999:1078)

Lagring och radering
”Bolaget” lagrar uppgifterna och raderar eller anonymiserar enligt nedan:

Pantbanksverksamhet, uppgifterna sparas i 10 år med stöd av pantbankslag (1995:1000). Uppgifterna raderas efter 10 år om inga nya transaktioner tillkommit.

Auktionsverksamhet, uppgifterna sparas i 7 år med stöd av bokföringslag (1999:1078), därefter raderas uppgifterna och auktionssidans budstegar anonymiseras.

Samtycke
Genom att godkänna dessa villkor så lämnar du ditt samtycke till att ”Bolaget” behandlar dina personuppgifter. Du kan som kund när som helst ta tillbaka ditt samtycke om ”Bolaget” och du inte har ingått eller genomfört några affärstransaktioner.

Detta gör du genom att kontakta ”Bolaget” på följande adress: gdpr@pantbanken.se, notera dock att om du ingått eller genomfört någon form av affärsförbindelse så gäller avtalet, dvs samtycket kan inte återtas.

Vi vill lämna rätt kommunikation och erbjudanden till dig, i rätt tid och i rätt kanal. Därför behandlar vi dina uppgifter i syfte att kommunicera personlig och relevant information, samt lämna erbjudanden till dig om våra egna bolags och utvalda samarbetspartners varor och tjänster i olika kanaler, t.ex. brev, e-post och andra digitala kanaler. 

För att kommunicera personlig och relevant information och erbjudanden till dig analyserar vi de uppgifter som vi har samlat in på olika sätt, t.ex. genom att sortera kunder i olika kundsegment baserat på bland annat engagemang i ”Bolaget”.

Genom att ingå avtal med ”Bolaget” lämnar du ditt samtycke enligt marknadsföringslagen till elektroniska marknadsföring av våra egna tjänster. Du har rätt att när som helst avregistrera dig från utskick genom att meddela detta till oss

Delning av uppgifter
”Bolaget” delar inte de insamlade uppgifterna med andra än dotterbolag och franchisetagare till ”Bolaget”.

Behandling av insamlade uppgifter

Behandling av personuppgifter sker inom EU/EES och av bolag som är personuppgiftsbiträden till ”Bolaget”.

Rättigheter
Dataskyddslagen ger dig en rad rättigheter kring behandlingen av dina personuppgifter:

Tillgång till dina uppgifter. Du kan när som helst logga in på någon av ”Bolagets” websidor för att kontrollera dina personuppgifter. Du kan också begära ut ett så kallat registerutdrag från ”Bolaget” gällande samtlig behandling av personuppgifter. (legitimationskrav)

Begära rättning av uppgift, du kan alltid logga in på någon av ”Bolagets” websidor och rätta felaktiga uppgifter eller kontakta ”Bolaget” på: gdpr@pantbanken.se och begära rättning.

Återkalla samtycke, du kan alltid återkalla samtycke om det inte affärsförbindelse genomförts, då gäller avtalet.

Motsätta dig behandling gällande direkt marknadsföring, kontakta ”Bolaget” eller använd en avanmälningslänk.
Begära radering som inte faller under pkt 1 och 2 dvs där radering inte är möjlig pga. legala krav.

Dataportabilitet
Du har rätt att få en kopia på de personuppgifter som rör dig i ett strukturerat format. Rätten till dataportabilitet, till skillnad från rätten till registerutdrag, omfattar endast uppgifter som du själv har tillhandahållit oss och som vi behandlar med stöd av vissa lagliga grunder, t.ex. ett avtal med dig.

Kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig:

AB för Varubelåning (556009–0754)
Storgatan 8
11451 Stockholm

Telefon 08-6647489
gdpr@pantbanken.se

 

Villkor för att låna på Pantbank

"Bolaget" verkar i enlighet med Pantbankslagen. Tillsynsmyndigheten är Länsstyrelsen, vilka gör regelbundna kontroller på pantbankerna. "Bolaget" och samtliga franchisetahgare är medlemmar i Svenska Pantbanksföreingen.

Personer från 18år med giltig svensk legititmation kan låna på Pantbanken. Lån ges mot säkerhet, så kallad pant. Lånebelopp bestäms utefter pantens uppskattade andrahandsvärde samt skick. Lånebeloppet betalas ut via bank eller kontant vid lånetillfället i enlighet med lag (2017:630). Låneperioden är 4 månader för alla lån utom Fordonsbelåning. Fordonslån har en låneperiod om 2 månader. Ränta* utgår från varje påbörjad månad. Expeditionsavgift utgår vid lösen, omsättning** samt delbetalning. Panten är försäkrad i enlighet med Pantbankslagen. Förfallen pant försäljs 2 månader efter förfallodatumet, på offentlig pantauktion på pantbanken.se
Eventuellt överskott vid auktionsförsäljning betalas ut på lånekontoret till lånetagaren enligt överrenskommelse i avisering till kund. Överskott som inte avhämtas inom ett (1) år från auktionsdagen tillfaller "Bolaget".

*Läs mer om räntor och avgifter här

** Omsättning av lån är förnyelse av låneperioden då kund betalar ränta och avgifter för den aktuella låneperioden.


Villkor för att låna på webben (Webbpanta)

1. Lånevillkor

Räntor:

Lån t o m 10 000 :- 3,75% per mån
Del över 10 000 :- 2,90% per mån
Lån från 25 000 :- 2,20% per mån*
Lån från 200 000 :- 1,50% per mån*


Exempel

Att låna 1 000 :- i en månad kostar 38 :-
Att låna 10 000 :- i en månad kostar 375 :-
Att låna 25 000 :- i en månad kostar 550 :-
Att låna 200 000:-  i en månad kostar 3000 :-

årsränta lån från 25 000:- 26,40%
årsränta lån från 200 000:- 18,0%

*samma räntestats från första kronan dvs. rak ränta

Avgifter:

Expeditionsavgift: 20/45:- per lån
Aviseringsavgift: 45:-
Fraktavgift: 200:-


Låneperioden är 4 månader. För eventuella sms ni skickar till oss är kostnaden 0 kr (+ operatörens eventuella avgift för sms). Expeditionsavgiften utgår vid lösen och omsättning. Ränta utgår för varje påbörjad månad. Fraktavgiften utgår vid lösen. Panten är försäkrad i enlighet med pantbankslagen. Förfallen pant försäljs 2 månader efter lånets förfallodag på offentlig auktion på www.pantbanken.se. Eventuellt överskott för försåld pant utbetalas på lånekontoret till låntagaren enligt överenskommelse. Överskott som inte har avhämtats inom ett (1) år från auktionsdagen tillfaller Pantbanken.se.

2. Åtagande
Webbpanta åtar sig ansvar för rekommenderande försändelser i de av företaget utskickade säkerhetspåsar. Åtagandet gäller belopp upp till 100 000 kr. Postens rek gäller upp till 5 000 kr, resterande värde upp till max 100 000 kr försäkras av Webbpanta. Skador eller förlorad försändelse ska anmälas till Postens reklamationsavdelning samt till Webbpanta. Originalkvitto för postens rek ska uppvisas av kunden.

3. Returer
Om Webbpanta inte fullföljer lån eller om kund inte accepterar lånesumman avslutas transaktionen och varorna skickas åter fraktfritt och rekommenderat till kundens mantalsskrivningsadress. Webbpanta avsäger sig allt ansvar för sådan retur.

4. Betalning
Utbetalning av lån sker efter att kunden accepterat lånets storlek via sms. Utbetalning sker via kontot som kunden föranmält eller via utbetalningsavi. För utbetalning till konto krävs e-legitimation. Inga kontanta medel utbetalas. Webbpanta har ingen möjlighet att utlämna eller emottaga panter eller kontanta medel direkt till kund.

5. Identitet
Webbpanta fastställer kundens identitet via e-legitimation samt utbetalningskontroll/utbetalningsavier. Webbpanta kan på annat vis säkerställa kundens identitet om Webbpanta finner det skäligt. Kundens bokföringsadress kontrolleras mot Spar. Denna information är endast till för att säkerställa kundens identitet samt bibehålla hög kvalitet på vår tjänst.

6. Kontroll
Webbpanta äger rätt att kontrollera varans äkthet och guldhalt för att kunna fastställa lånets storlek. Varje försändelse öppnas av två personer och fotodokumenteras. Om Webbpanta finner anledning att ifrågasätta äkthet eller ursprung kan lånet avböjas p g a detta.

7. Meddelande
All information rörande lånet sker via sms och e-post och anses kunden tillhanda samma dag det sänts. Meddelanden som sänds via post anses kunden tillhanda inom 5 dagar efter avsändandet. Kunden ansvarar själv för att de lösenord som Webbpanta tillsänt kunden inte förvaras oaktsamt eller kommer tredjepart tillhanda.

8. Rättsligt fel i panten
Om det under lånetiden, vid pantsättningen eller i övrigt, framkommer att det föreligger rättsligt fel i panten kommer kunden att underrättas därom. Om felet fastställs så bär kunden fullt ansvar gentemot Webbpanta.

9. Lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
Länsstyrelsen utövar tillsyn av Lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism följs.
Pantbanken Sverige är därför skyldig att skaffa kundkännedom om samtliga lånekunder, vilket bl.a. innebär att vi måste fråga om kund är PEP*. I vissa fal måste syftet med lånet och pengarnas ursprung vid lösen, omsättning och amortering klargöras, vilket arkiveras i enlighet med denna lagstiftning.

*Person i politiskt utsatt ställning. Fysisk person som har eller har haft en viktig offentlig funktion i en stat och fysisk person som har eller har haft en funktion i ledningen i en internationell organisation. Viktig offentlig funktion=1. stats- eller regeringschefer, ministrar samt vice och biträdande ministrar, 2. parlamentsledamöter, 3. ledamöter i styrelsen för politiska partier, 4. domare i högsta domstol, konstitutionell domstol eller andra rättsliga organ på hög nivå vilkas beslut endast undantagsvis kan överklagas, 5. högre tjänstemän vid revisions-myndigheter och ledamöter i centralbankers styrande organ, 6. ambassadörer, beskickningschefer samt höga officerare i försvarsmakten, och 7. personer som ingår i statsägda företags-, förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan samt närstående och kända medarbetare till dessa.

 

Användarkonto på pantbanken.se

Användarnamn och lösenord
För att möta pantbanken.se:s säkerhetskrav måste ditt användarnamn innehålla minst 5 tecken, och ditt lösenord måste innehålla minst 5 tecken varav minst en stor och en liten bokstav, minst en siffra, samt minst ett tecken av följande !?&@#Tänk på din säkerhet och byt ut ditt lösenord ofta.

 

Auktioner

Bud
För att bli kund/medlem och därefter kunna lägga bud måste du vara 18 år samt legitimera dig med Bank ID. När du lägger ett bud är det bindande; d.v.s. du måste betala varan om ditt bud är det högsta vid auktionens slut. Vi vill att du betalar inom 5 kalenderdagar.

Om budgivare inte fullföljer köpet så kommer budgivarens auktionskonto att stängas och öppnas igen mot betalning, stängningen är inte hänförlig till distansköplagen utan till att budgivare inte följt avtalet och därmed missbrukat sidan och därmed också stört övrig legitim budgivning, se fullständiga villkor under ”betalningsvillkor".

15 % i provision
På antaget bud tillkommer 15 % i provision. Om du t.ex. bjudit 1000kr, och det är det högsta budet, får du betala 1150kr. Auktionssystemet avrundar alltid uppåt till närmsta krona och per enskild post.


Varorna säljs i befintligt skick
I varubeskrivningen gör vi dock vårt bästa för att så noggrant som möjligt beskriva eventuella defekter. Du får gärna ringa eller maila oss om du har ytterligare frågor. Alla varor är funktionella om inget annat anges.

Betalningsvillkor
Om betalning inte sker inom 5 kalenderdagar efter vunnen budgivning återgår varan till Pantbanken Sverige.

För betalning av ej lösta bud så skall budgivaren betala en avgift som idag motsvarar den provision som varan ålagts vid auktionstillfället eller annan summa som överenskommits med säljande kontor. När denna betalning kommit det säljande kontoret tillhanda (2-3 bankdagar) så öppnas åter kontot för användning.

Fel belopp
Om inbetalat belopp inte överensstämmer med vunnet bud återgår varan till Pantbanken Sverige.

Automatisk budning
Budagenten kan bjuda för din räkning, om du vill, upp till det belopp du anger. Om du lagt ett förhandsbud på 1000 kr och närmaste budgivare under dig stannar på 800 kr blir varan din för 850 kr. Om du använder denna tjänst behöver du inte själv bevaka ditt bud. Vi vet inte hur högt bud du har lagt. Observera att mail angående att du som kund har blivit överbjuden skickas tidigast 30 minuter efter ett högre bud har inkommit dvs. under en pågående budgivning i liveauktionen utgår inga mail i realtid.

Tidpunkt för varje auktion
Auktionen för varje vara avslutas enligt den tidpunkt som finns angiven i auktionslistan. Dock förlängs auktionen för varan om någon lägger bud under de sista 30 sek. Auktionen förlängs då med 30 (trettio) sekunder intill dess att budgivningen avslutas. Under liveauktionen så rekommenderar vi att ni som kund uppdaterar er webbläsare då yttre faktorer som ligger utanför liveauktionens funktion kan påverka utgången av auktionen så att budet inte inkommer i tid. Pga. dessa yttre faktorer i olika uppkopplingar kan Pantbanken Sverige inte garantera denna kommunikation och tar därför inget ansvar för bud som inkommer de sista trettio sekunderna. Vid lika bud vinner äldsta bud.


Vi använder oss av fasta höjningar:

25:- upp till 500:-
50:- upp till 1 000:-
100:- upp till 3 000:-
200:- upp till 10 000:-
500:- upp till 20 000:-
1 000:- över 20 000:-


Vissa förfallna panter kan komma att utgå
Under pågående auktioner på förfallna panter kan varor komma att utgå. Om så sker annulleras eventuella bud.
 

Konstnärsavgift
På antaget bud lagda på objekt märkta "omfattas av bus-avgift" så tas s.k. konstnärsavgift ut. Läs mer om konstnärsavgiften här: www.bus.se

Lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
Länsstyrelsen utövar tillsyn av Lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism följs.
Pantbanken Sverige är därför skyldig att skaffa kundkännedom om samtliga lånekunder, vilket bl.a. innebär att vi måste fråga om kund är PEP***. I vissa fall måste syftet med lånet och pengarnas ursprung vid lösen, omsättning och amortering klargöras, vilket arkiveras i enlighet med denna lagstiftning.
Vid frågor kontakta vårt huvudkontor.

Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (distansköplagen)
Ångerrätt enligt distansköplagen är tillämplig för varor köpta på auktion och webbshop.

Tidpunkt för avhämtning
Efter avslutad auktion kan inropad vara hämtas tidigast nästföljande vardag kl. 12*.
Observera att varor betalade på internet tidigast kan avhämtas i butik efter tre dagar.

Varor kan levereras per post inom Sverige
Vi skickar** gärna varor enligt nedan inklusive emballage samt i förekommande fall försäkring:

Varuvärde Avgift  
0-300kr 45kr Brev
301-100.000kr 99kr Rekbrev
Skrymmande 285kr Postpaket

Från det att varan är betald tar det ca 6-8 arbetsdagar innan den blir levererad.

*observera att varor sålda på kontoret pantbanken.se inte kan avhämtas i butik.

**priserna gäller inom Sverige och per auktion. För portoavgift utanför Sverige men inom Norden var god kontakta aktuellt pantbankskontor, observera att vi inte skickar varor utanför Norden med försäkring. Please note that we are not able to send goods with insurance outside the Nordic countries.

***Person i politiskt utsatt ställning. Fysisk person som har eller har haft en viktig offentlig funktion i en stat och fysisk person som har eller har haft en funktion i ledningen i en internationell organisation. Viktig offentlig funktion=1. stats- eller regeringschefer, ministrar samt vice och biträdande ministrar, 2. parlamentsledamöter, 3. ledamöter i styrelsen för politiska partier, 4. domare i högsta domstol, konstitutionell domstol eller andra rättsliga organ på hög nivå vilkas beslut endast undantagsvis kan överklagas, 5. högre tjänstemän vid revisionsmyndigheter och ledamöter i centralbankers styrande organ, 6. ambassadörer, beskickningschefer samt höga officerare i försvarsmakten, och 7. personer som ingår i statsägda företags-, förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan samt närstående och kända medarbetare till dessa.

OBS! Observera att auktionsvaror från olika kontor inte samskickas, samt att inköp gjorda i webbshop inte samskickas med inköp gjorda på auktion.


Försäljning och webshop

De varor som inte säljs på våra pantauktioner köps tillbaka av "Bolaget " och säljs på någon av våra pantbanker i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Västerås, Eskilstuna, Helsingborg, Umeå Kristianstad, Östersund, Borlänge och Karlstad eller i vår webbshop.

På webben kan du enkelt beställa och betala med kort, bank direkt. Vår webbshop fylls hela tiden på med nya varor, tänk dock på att varorna snabbt kan försvinna och att våra butiker alltid har förtur till varan, så om en vara du lagt i din korg plötsligt försvinner så är varan såld i butik.

Där hittar du allt från guldsmycken, klockor och matsilver till musikinstrument, kameror och konst. En del av de varor vi säljer i butikerna hittar du under rubriken "Webbshop".


 

"Bolaget" förbehåller sig rätten att ändra priser pga feltryck samt att återkalla köp som är felprissatta. "Bolaget" kräver att kund som köper varor på webshop visar upp det kort som använts vid köpet samt ID-kort vid personlig uthämtning av vara i butik. "Bolaget" förbehåller sig rätten att kvarhålla betalda varor tills kompletterande kontroller är gjorda gällande betalmedlets giltighet. Observera att varor betalade på internet tidigast kan avhämtas i butik efter tre dagar.

Vi skickar* gärna varor enligt nedan inklusive emballage samt i förekommande fall försäkring:

Varuvärde Avgift  
0-300kr 45kr Brev
301-100.000kr 99kr Rekbrev
Skrymmande 285kr Postpaket


*Priserna gäller inom Sverige. För portoavgift utanför Sverige men inom Norden, var god kontakta pantbankskontoret. Observera att vi inte skickar varor utanför Norden med försäkring, please note that we are not able to send goods with insurance outside the Nordic countries.

Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (distansköplagen)
Ångerrätt enligt distansköplagen är tillämplig för varor köpta på auktion och webbshop.

Lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
Länsstyrelsen utövar tillsyn av Lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism följs.

Pantbanken Sverige registrerar därför följaktligen enskilda köp eller på varandra följande köp till summan av 5000 euro (45.000 sek) kontant och arkiverar dessa i enlighet med gällande lagstiftning.
Vid frågor kontakta vårt huvudkontor.

 

Vi har värderat, belånat och sålt saker och ting sedan 1866. Välkommen in!