Villkor.

Behandling av personuppgifter

Låna på Pantbank

Låna på webben

Användarkonto på pantbanken.se

Villkor för webbauktioner och försäljning

Delbetalning

 

Villkor på andra språk

greatbritain.jpg france.jpg spain.jpg finland.jpg iran.jpg saudiarabia.jpg thailand.jpg

 

Villkor för behandling av personuppgifter

AB för Varubelåning (556009–0754), nedan kallat ”Bolaget”, med tillhörande helägda dotterbolag (Pantauktioner Sverige AB 556499–6311) och Suomen Panttilaina OY (Y-Tunnus 2212393-3) och Lånekontoret AS (924 421 762) samt franchisetagare C4 Pantbank AB (556643-1663), Västerås Pantbelåning AB (556589-9050), Helsingborgs Pantaktiebolag (556002-1569), Pantbanken Umeå AB (556221-7884), Pantbanken i Östersund AB (559028-7032), Nya Karlstad Pant & Varubelåning AB (556526-5666), Wexiö Pantbank Aktiebolag (556489-4086) är personuppgiftsansvarig.

Behandling och insamling
”Bolaget” samlar in uppgifter direkt från kund samt från offentliga register såsom SPAR när kund t ex registrerar sig i butik eller på webben eller via mobiltelefon/sms.

”Bolaget” behandlar dessa uppgifter med stöd av följande lagar och förordningar och i olika verksamheter samt som en nödvändighet för att kunna fullfölja ”Bolagets” åtagande gentemot kund enligt nedan:

Pantbanksverksamhet med stöd av Pantbankslag (1995:1000) samt Lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism och bokföringslag (1999:1078)

Auktionsverksamhet med stöd av Lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism samt Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler och bokföringslag (1999:1078)
Inköp av guld med stöd Lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism och bokföringslag (1999:1078) För mer information kring behandling av personuppgifter läs här

Kameraövervakning
För mer information kring kameraövervakning på våra pantbanker och kontor. Läs mer här

 

Villkor för att låna på Pantbank

"Bolaget" verkar i enlighet med Pantbankslagen. Tillsynsmyndigheten är Länsstyrelsen, vilka gör regelbundna kontroller på pantbankerna. "Bolaget" och samtliga franchisetahgare är medlemmar i Svenska Pantbanksföreingen.

Personer från 18år med giltig svensk legititmation kan låna på Pantbanken. Lån ges mot säkerhet, så kallad pant. Lånebelopp bestäms utefter pantens uppskattade andrahandsvärde samt skick. Lånebeloppet betalas ut via bank eller kontant vid lånetillfället i enlighet med lag (2017:630). Låneperioden är 4 månader för alla lån utom Fordonsbelåning. Fordonslån har en låneperiod om 2 månader. Ränta* utgår från varje påbörjad månad. Expeditionsavgift utgår vid lösen, omsättning** samt delbetalning. Panten är försäkrad i enlighet med Pantbankslagen. Förfallen pant försäljs 2 månader efter förfallodatumet, på offentlig pantauktion på pantbanken.se
Eventuellt överskott vid auktionsförsäljning betalas ut på lånekontoret till lånetagaren enligt överrenskommelse i avisering till kund. Överskott som inte avhämtas inom ett (1) år från auktionsdagen tillfaller "Bolaget".

Avgifter:

Expeditionsavgift lån tom 300kr 20kr
Expeditionsvagift lån från 300kr 45kr
Avgift förekommen pantsedel 45kr
Avgift för postomsättning 45kr
Aviseringsavgift 45kr
Delningsavgift 75kr
Auktionsavgift  125kr
Försäljningprovision auktion 18%

 

Räntor:

Räntan utgår för varje påbörjad månad och expeditionsavgift tillkommer.
Räntan är avdragsgill och meddelas till skattemyndigheten. 

Räntesatsen skiljer beroende på stad.  Läs mer om räntor och avgifter här

** Omsättning av lån är förnyelse av låneperioden då kund betalar ränta och avgifter för den aktuella låneperioden.

Lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
Länsstyrelsen utövar tillsyn av Lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism följs.
Pantbanken Sverige är därför skyldig att skaffa kundkännedom om samtliga lånekunder, vilket bl.a. innebär att vi måste fråga om kund är PEP*. I vissa fall måste syftet med lånet och pengarnas ursprung vid lösen, omsättning och amortering klargöras, vilket arkiveras i enlighet med denna lagstiftning.
Vid frågor kontakta vårt huvudkontor.

 *Person i politiskt utsatt ställning. Fysisk person som har eller har haft en viktig offentlig funktion i en stat och fysisk person som har eller har haft en funktion i ledningen i en internationell organisation. Viktig offentlig funktion=1. stats- eller regeringschefer, ministrar samt vice och biträdande ministrar, 2. parlamentsledamöter, 3. ledamöter i styrelsen för politiska partier, 4. domare i högsta domstol, konstitutionell domstol eller andra rättsliga organ på hög nivå vilkas beslut endast undantagsvis kan överklagas, 5. högre tjänstemän vid revisionsmyndigheter och ledamöter i centralbankers styrande organ, 6. ambassadörer, beskickningschefer samt höga officerare i försvarsmakten, och 7. personer som ingår i statsägda företags-, förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan samt närstående och kända medarbetare till dessa.

I enlighet med lag (2017:630) är Bolagets policy att mottaga/betala ut 10000kr i kontanter per tillfälle eller per månad, men som högst 30000kr i kontanter per kund och år.

Bolaget registrerar följaktligen enskilda inbetalningar/utbetalningar om 10000kr kontant och arkiverar dessa i enlighet med gällande lagstiftning. Vid frågor kontakta vårt huvudkontor.

Notera att vid betalning av lån tar Bolaget ej emot kreditkort eller utländska betalkort. 

 


Villkor för att låna digitalt (Pantbanken online)

1. Lånevillkor

Räntor:

Lån t o m 10 000 :- 3,75% per mån
Del över 10 000 :- 2,90% per mån
Lån från 25 000 :- 2,20% per mån*
Lån från 200 000 :- 1,50% per mån*


Exempel

Att låna 1 000 :- i en månad kostar 38 :-
Att låna 10 000 :- i en månad kostar 375 :-
Att låna 25 000 :- i en månad kostar 550 :-
Att låna 200 000:-  i en månad kostar 3000 :-

Årsränta lån från 25 000:- 26,40%
Årsränta lån från 200 000:- 18,0%
Räntan utgår för varje påbörjad månad och expeditionsavgift tillkommer, se listning nedan.
Räntan är avdragsgill och meddelas till skattemyndigheten. 

*samma räntestats från första kronan dvs. rak ränta

Avgifter:

Expeditionsavgift lån tom 300kr 20kr
Expeditionsvagift lån från 300kr 45 kr
Fraktavgift 200kr
Aviseringsavgift vid förfallet lån 45kr
Delningsavgift 75kr
Auktionsavgift 125kr
Försäljningprovision auktion 18%
   

Låneperioden är 4 månader. De eventuella sms ni skickar till oss är kostnadsfria (förutom operatörens eventuella avgift för sms). Expeditionsavgiften utgår vid lösen och omsättning. Ränta utgår för varje påbörjad månad. Fraktavgiften utgår vid lösen av lån. Panten är försäkrad i enlighet med pantbankslagen. Förfallen pant försäljs 2 månader efter lånets förfallodag på offentlig auktion på www.pantbanken.se. Eventuellt överskott för försåld pant utbetalas till låntagarens konto, enligt överenskommelse vid låntagarens begäran om utbetalning av överskott. Överskott som inte har avhämtats inom ett (1) år från auktionsdagen tillfaller Pantbanken Sverige. Pantbanken Sverige Online har ingen möjlighet att utlämna eller motta lån fysiskt.

Effektiv ränta 
Effektiv årsränta är en bra indikator för att jämföra kostnader mellan olika kreditgivare. Den tar hänsyn till både räntor och avgifter och ger en uppskattning av den totala årliga kostnaden för lånet. För att beräkna lånets totalkostnad kan du använda vår räknesnurra som finns tillgänglig ovan.

För panter upp till 10 000 kr blir den effektiva årsräntan 45%. För den delen av panten över 10 000 kr blir den effektiva årsräntan 34,8%. Årsräntan för lån från 25 000 kr är 26,40% och för lån från 200 000 kr är den 18,0%.

2. Åtagande
Pantbanken Sverige åtar sig ansvar för rekommenderande försändelser i de av företaget utskickade säkerhetspåsar. Åtagandet gäller belopp upp till 100 000 kr. Postens rek gäller upp till 5 000 kr, resterande värde upp till max 100 000 kr försäkras av Pantbanken Sverige. Skador eller förlorad försändelse ska anmälas till Postens reklamationsavdelning samt till Pantbanken Sverige. Originalkvitto för postens rek ska uppvisas av kunden.

3. Returer
Om Pantbanken Sverige inte fullföljer lån eller om kund inte accepterar lånesumman avslutas transaktionen och varorna skickas åter fraktfritt och rekommenderat till kundens mantalsskrivningsadress.

4. Betalning
Utbetalning av lån sker efter att kund accepterat lånerbjudandet via sms, eller genom inloggning på ”Mina Lån” på pantbanken.se. Utbetalning sker till det konto som kund föranmält. För utbetalning till konto krävs e-legitimation.  Inga kontanta medel kan utbetalas. Pantbanken Sverige Online har ingen möjlighet att utlämna eller motta kontanta medel direkt till eller från kund.

5. Identitet
Pantbanken Sverige fastställer kundens identitet via e-legitimation samt utbetalningskontroll. Pantbanken Sverige kan på annat vis säkerställa kundens identitet om Pantbanken Sverige finner det skäligt. Kundens bokföringsadress kontrolleras mot Spar. Denna information är endast till för att säkerställa kundens identitet samt bibehålla hög kvalitet på vår tjänst.

6. Kontroll
Pantbanken Sverige äger rätt att kontrollera varans äkthet och guldhalt för att kunna fastställa lånets storlek. Varje försändelse fotodokumenteras när den öppnas. Om Pantbanken Sverige finner anledning att ifrågasätta äkthet eller ursprung kan lånet avböjas p g a detta.

7. Meddelande
All information rörande låneerbjudandet och lånet sker via sms och e-post. Meddelanden rörande eventuella överskott efter försäljning av pant skickas brevledes. Kunden ansvarar själv för att de lösenord som Pantbanken Sverige sänt kund, inte förvaras oaktsamt eller kommer tredjepart tillhanda.

8. Rättsligt fel i panten
Om det under lånetiden, vid pantsättningen eller i övrigt, framkommer att det föreligger rättsligt fel i panten, såsom förfoganderätt, kommer kunden att underrättas därom. Om felet fastställs så bär kunden fullt ansvar gentemot Pantbanken Sverige. 

 

9. Lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
Länsstyrelsen utövar tillsyn av Lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism följs.
Pantbanken Sverige är därför skyldig att skaffa kundkännedom om samtliga lånekunder, vilket bl.a. innebär att vi måste fråga om kund är PEP*. I vissa fall måste syftet med lånet och pengarnas ursprung vid lösen, omsättning och amortering klargöras, vilket arkiveras i enlighet med denna lagstiftning.
Vid frågor kontakta vårt huvudkontor.

 *Person i politiskt utsatt ställning. Fysisk person som har eller har haft en viktig offentlig funktion i en stat och fysisk person som har eller har haft en funktion i ledningen i en internationell organisation. Viktig offentlig funktion=1. stats- eller regeringschefer, ministrar samt vice och biträdande ministrar, 2. parlamentsledamöter, 3. ledamöter i styrelsen för politiska partier, 4. domare i högsta domstol, konstitutionell domstol eller andra rättsliga organ på hög nivå vilkas beslut endast undantagsvis kan överklagas, 5. högre tjänstemän vid revisionsmyndigheter och ledamöter i centralbankers styrande organ, 6. ambassadörer, beskickningschefer samt höga officerare i försvarsmakten, och 7. personer som ingår i statsägda företags-, förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan samt närstående och kända medarbetare till dessa.

 

Användarkonto på pantbanken.se

Inloggning Mina Lån

Tjänsten Mina Lån erbjuder lånekund att sköta låneärenden på distans. Lånekund kan omsätta, amortera, höja och lösa lån via Mina Lån. Inloggning är tillgänglig dygnet runt alla dagar i veckan. Vid betalningen av lån registreras betalningen direkt och ny pantsedel skickas digitalt.

Inloggning sker på pantbanken.se under Logga in/Mina lån. Inloggning sker med BankID eller personnummer och lösenord. I samband med lånekunds registrering hos Bolaget såsom hos en pantbank eller på Pantbanken online skickas inloggningsuppgifter ut via SMS och/eller mail. Vid nytt lösenord behöver lånekund besöka valfritt pantbankskontor och uppvisa legitimation. Inloggningsuppgifter skickas då till registrerat telefonnummer och/eller mailadress.

Vid omsättning av lån är kort och swish möjliga betalningsalternativ. Vid amortering och lösen av lån är swish förnärvarande det enda betalningsalternativet.

Vid höjning av lån måste lånekund först registrera kontonummer under ”mina uppgifter” för att höjningsknappen ska aktiveras och höjningsförfrågan kan göras. Förfrågan godkänns eller nekas av lånekontor. Vid godkännande av höjning betalas pengar över samma dag som höjningen godkänns.   

 

Auktioner

Bud
För att bli kund/medlem och därefter kunna lägga bud måste du vara 18 år samt legitimera dig med Bank ID. Kontot gäller för både auktions och webshop. Vid registrering behöver du som kund ange personuppgifter: ett användarnamn (som kommer att visas i budlistan när du budar på auktion) för- efternamn, personnummer, bokföringasdress, e-postadress och telefonnummer och lösenord för inloggingen. 

Samtliga bud på auktion är bindande, vilket gör att förbinder dig till att varan om ditt bud är det högsta vid auktionens slut. Vinnande budgivare har 5 kalenderdagar på sig att utföra betalningen via pantbanken.se, alternativt 10 dagar att betala på säljande pantbankskontor. Notera att Pantbanken online inte ger möjlighet till fysisk betalning. Vid betalning av auktionsvara från Pantbanken online kan enbart betalning ske via pantbanken.se.

Stägning av konto
Om vinnande budgivare inte fullföljer köpet så kommer dennes auktionskonto stängas. Notera att möjligheten att handla via webshopen också utgår. Kontot kan öppnas igen mot betalning som idag motsvarar den provision som varan ålagts auktionstillfället. Stänging av konto är inte hänförlig till distansköplagen utan till att budgivare inte följt avtalet och därmed missbrukat sidan och därmed också stört övrig legitim budgivning, se fullständiga villkor under ”betalningsvillkor".

Användarnamn och lösenord
För att möta pantbanken.se:s säkerhetskrav måste ditt användarnamn innehålla minst 5 tecken, och ditt lösenord måste innehålla minst 5 tecken varav minst en stor och en liten bokstav, minst en siffra, samt minst ett tecken av följande !?&@#Tänk på din säkerhet och byt ut ditt lösenord ofta. Ditt användarnamn kommer att synas i budlistan när du lägger bud på auktion.

15 % i provision
På antaget bud tillkommer 15 procent i provision. Om du t.ex. bjudit 1000kr, och det är det högsta budet, får du betala 1150kr. Auktionssystemet avrundar alltid uppåt till närmsta krona och per enskild post.


Varorna säljs i befintligt skick
I varubeskrivningen gör vi vårt bästa för att så noggrant som möjligt beskriva eventuella skador eller defekter. Du får gärna ringa eller maila oss om du har ytterligare frågor. Alla varor är funktionella om inget annat anges.

Betalningsvillkor
Om betalning inte sker inom 5 kalenderdagar på pantbanken.se eller inom 10 kalenderdagar på säljande pantbankskontor, efter vunnen budgivning, återgår varan till Bolaget.

För betalning av ej lösta bud så skall budgivaren betala en avgift som idag motsvarar den provision som varan ålagts vid auktionstillfället eller annan summa som överenskommits med säljande kontor. När denna betalning kommit det säljande kontoret tillhanda (2-3 bankdagar) så öppnas åter kontot för användning.

Fel belopp
Om inbetalat belopp inte överensstämmer med vunnet bud återgår varan till Pantbanken Sverige.

Automatisk budning
Budagenten kan bjuda för din räkning, om du vill, upp till det belopp du anger. Om du lagt ett förhandsbud på 1000 kr och närmaste budgivare under dig stannar på 800 kr blir varan din för 850 kr. Om du använder denna tjänst behöver du inte själv bevaka ditt bud. Bolaget vet inte hur högt bud du har lagt. Observera att mail angående att du som kund har blivit överbjuden skickas tidigast 30 minuter efter ett högre bud har inkommit dvs. under en pågående budgivning i liveauktionen utgår inga mail i realtid.

Tidpunkt för varje auktion
Auktionen för varje vara avslutas enligt den tidpunkt som finns angiven i auktionslistan. Dock förlängs auktionen för varan om någon lägger bud under de sista 30 sek. Auktionen förlängs då med 30 (trettio) sekunder intill dess att budgivningen avslutas. Under liveauktionen så rekommenderar vi att ni som kund uppdaterar er webbläsare då yttre faktorer som ligger utanför liveauktionens funktion kan påverka utgången av auktionen så att budet inte inkommer i tid. Pga. dessa yttre faktorer i olika uppkopplingar kan Pantbanken Sverige inte garantera denna kommunikation och tar därför inget ansvar för bud som inkommer de sista trettio sekunderna. Vid lika bud vinner äldsta bud.


Vi använder oss av fasta höjningar:

25:- upp till 500:-
50:- upp till 1 000:-
100:- upp till 3 000:-
200:- upp till 10 000:-
500:- upp till 20 000:-
1 000:- över 20 000:-


Vissa förfallna panter kan komma att utgå
Under pågående auktioner på förfallna panter kan varor komma att utgå. Om så sker annulleras eventuella bud och auktionsvaran tags bort från auktionslistan och likaså hemsidan.

Konstnärsavgift
På antaget bud lagda på objekt märkta "omfattas av busavgift" så tas så kallad konstnärsavgift ut. Läs mer om konstnärsavgiften här: www.bus.se

Tidpunkt för avhämtning
Efter avslutad auktion kan inropad vara hämtas tidigast nästföljande vardag kl. 12, vare sig dessa är förbetalda på nätet eller ska betalas över disk. Varor köpta från Pantbanken Online samt Finguld kan ej avhämtas i butik. 

Varor betalda på internet utan frakt, skall avhämtas senast 30 dagar från auktionen klubbats/webshopsköps genomförts. Hämtas inte föremålet inom 30 dagar har säljande kontor rätt att skicka föremålen mot postförkostt till kundens angivna adress.

Varor kan levereras per post inom Sverige
läs mer under "försändelse - auktion och webbshop"

Ångerrätt och retur
Varor på auktion och i webbshop säljs i befintligt skick. Bolaget rekommenderar därför köpkunden att innan köptillfället noggrant på egen hand undersöka de varor köpkunden är intresserad av. Ångerrätt enligt distansköpslagen; Lag (2005:59) är tillämplig på varor köpta på auktion eller webbshop. Du som köpkund har möjlighet att inom 14 dagar från det att du mottagit varan, nyttja ångerrätten genom att kontakta säljande kontor. Du som köpkund ska återsända varan på samma sätt som du mottog varan, så snart som möjligt efter säljande kontoret bekräftat returen. Bolaget står inte för returkostnader. Återbetalning sker inom 3 bankdagar efter Bolaget mottagit och hanterat den returnerade varan. ​

Reklamation
Varor på auktion och i webbshop säljs i befintligt skick. Bolaget rekommenderar därför köpkunden att innan köptillfället noggrant på egen hand undersöka de föremål köpkunden är intresserad av. Köpkund har möjlighet att avge reklamation på grund av fel i köpta varor om varan är i väsentligt sämre skick än vad köpkunden mot bakgrund av föremålets utropspris, beskrivning, bild och övriga omständigheter med fog kunnat förutsätta. Vid reklamation ska du som köpkund kontakta säljande kontor direkt vid upptäckt av felet.

Bolaget svarar inte i något fall för fel som hänför sig till naturligt slitage eller naturliga förändringar i levande material. Bolaget svarar inte för för smärre skador och defekter, skador på dukar, tavelglas eller ramars kondition. 

Du som köpkund är berättigad ersättning för returfrakten vid reklamation, då ovan nämnda kriterier uppfylls. Varan ska skickas tillbaka på samma sätt som den mottog, så snart som möjligt efter att reklamationen bekräftats från säljande kontoret. Återbetalning sker inom 3 bankdagar efter Bolaget mottagit och hanterat den returnerade varan. ​

Försäljning och webbshop
 

Användarkonto
For att bli kund/medlem, måste du vara du vara 18 år och legitimere dig med BankID. Användarkontot gäller både inlogging for auksion och webshop. För fullständig information kring registrering - se avsnitt auktion ovan.

De varor som inte säljs, så kallade återköp på pantauktioner köps tillbaka av "Bolaget " och säljs på någon av våra pantbanker och i vår webbshop.

På pantbanken.se kan du enkelt beställa och betala med kort och swish. Våra kontor alltid har förtur till webbshopsvaran, så om ett varunummer du lagt i din korg plötsligt försvinner så är varan såld på pantkontoret över disk.

"Bolaget" förbehåller sig rätten att ändra priser pga feltryck samt att återkalla köp som är felprissatta. Kund som köper varor på webbshop behöver visa upp det kort som använts vid köpet samt ID-kort vid personlig uthämtning av varor i butik. Observera att varor betalade på internet tidigast kan avhämtas i butik efter tre dagar. "Bolaget" förbehåller sig rätten att kvarhålla betalda varor längre än tre dagar, tills dess att kompletterande kontroller är gjorda gällande betalmedlets giltighet.


Ångerrätt och retur
Varor på auktion och i webbshop säljs i befintligt skick. Bolaget rekommenderar därför köpkunden att innan köptillfället noggrant på egen hand undersöka de varor köpkunden är intresserad av. Ångerrätt enligt distansköpslagen; Lag (2005:59) är tillämplig på varor köpta på auktion eller webbshop. Du som köpkund har möjlighet att inom 14 dagar från det att du mottagit varan, nyttja ångerrätten genom att kontakta säljande kontor. Du som köpkund ska återsända varan på samma sätt som du mottog varan, så snart som möjligt efter att säljande kontoret bekräftat returen. Bolaget står inte för returkostnader. Återbetalning sker inom 3 bankdagar efter Bolaget mottagit och hanterat den returnerade varan. ​
Ångerrätt och retur vid fysisk försäljning på ett pantbankskontor är tillämplig i 7 dagar.

Reklamation
Varor på auktion och i webbshop säljs i befintligt skick. Bolaget rekommenderar därför köpkunden att innan köptillfället noggrant på egen hand undersöka de föremål köpkunden är intresserad av. Köpkund har möjlighet att avge reklamation på grund av fel i köpta varor om varan är i väsentligt sämre skick än vad köpkunden mot bakgrund av föremålets utropspris, beskrivning, bild och övriga omständigheter med fog kunnat förutsätta. Vid reklamation ska du som köpkund kontakta säljande kontor direkt vid upptäckt av felet.

Bolaget svarar inte i något fall för fel som hänför sig till naturligt slitage eller naturliga förändringar i levande material. Bolaget svarar inte för för smärre skador och defekter, skador på dukar, tavelglas eller ramars kondition. 

Du som köpkund är berättigad ersättning för returfrakten vid reklamation, då ovan nämnda kriterier uppfylls. Varan ska skickas tillbaka på samma sätt som den mottogs, så snart som möjligt efter att reklamationen bekräftats från säljande kontoret. Återbetalning sker inom 3 bankdagar efter Bolaget mottagit och hanterat den returnerade varan. ​


Lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
Länsstyrelsen utövar tillsyn av Lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism följs.
I enlighet med lag (2017:630) är Bolagets policy att mottaga/betala ut 10000kr i kontanter per tillfälle, men som högst 30000kr i kontanter per kund och år. Vid frågor kontakta vårt huvudkontor. Detta gäller lån, auktionsvaror samt försäljningsvaror.

Försändelser - auktion och webbshop
Vi skickar gärna dina vunna auktionsvaror eller köpta webbshopsvaror. Varor skickas inom ca 1-5 arbetsdag (-ar) efter inkommen betalning.

Fraktkostnader är enligt nedan prislista, (inskluvise emballage samt i förekommande fall försäkring):
Fraktpriserna har justerats per 2023-10-12

Varuvärde Avgift  
0-300kr 49kr Brev
301-100.000kr 129kr Rekbrev
Skrymmande* 299kr Postpaket
Skrymmande bussgods 599kr Bussgods PostNord


Föremål där skrymmande frakt krävs - märks med "skrymmande frakt" i varubeskrivningen.
Observera att auktionsvaror från olika kontor inte samskickas, samt att inköp gjorda i webbshop inte samskickas med inköp gjorda på auktion.

Priserna ovan gäller inom Norden. Observera att vi varor skickade utanför Norden inte skickas med försäkring, please note that we are not able to send goods with insurance outside the Nordic countries.

PostNord har from januari 2021 ändrat liggetid från 14dagar till 7dagar för REK och paket. Pantbanken kan inte påverka liggetiden. Du som kund ansvarar för att hämta ut paketet inom Postnords liggetid. Skickas paketet i retur till Pantbanken måste du som kund betala in ytterligare fraktavgift för att få varan skickad på nytt. Kontakta det säljande kontoret för mer information.

Det finns möjlighet att köpa till etui till smycken och klockor köpta på auktion eller i webshop. Tillvalet görs i din kundkorg. 

Tillval, försäljningvaror Avgift
Etui smycken och klockor 55 kr
   

 

Delbetalning

Per 1/3 2024 erbjuder vi inte längre delbetalning som betalningsalterntiv på pantbanken.se 
För pågående delbetalningsärende hos Paynova - vänligen kontakta Paynova direkt. 
Paynovas kundtjänst: +46 (0)8-517 100 00