Villkor - fullständigt avsnitt behandling av personuppgifter

Vi är måna om din integritet och vill att du ska känna dig trygg med hur vi behandlar dina personuppgifter. I den här informationstexten förklarar vi hur vi behandlar dina personuppgifter när du använder våra webbplatser, när du nyttjar våra produkter och tjänster eller när du har kontakt med oss i olika ärenden. Du kan bland annat läsa om vilka personuppgifter vi samlar in, hur vi använder dem, dina rättigheter och vilka åtgärder vi vidtar för att säkerställa att de behandlas på ett säkert sätt.

Vem är ansvarig för dina personuppgifter?

Aktiebolaget för Varubelåning, org.nr. 556009-0754, med adress Storgatan 8, 114 51 Stockholm (nedan kallat ”Pantbanken Sverige”) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. När vi skriver ”vi, våra, vårt och oss” här nedanför menar vi Pantbanken Sverige.

Förklaringar av definitioner och begrepp

Vår behandling av personuppgifter styrs av EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR) och andra lagar och regler. Den här informationstexten innehåller därför vissa begrepp som kommer från lag. För att du ska ha möjlighet att förstå informationstexten vill vi särskilt förklara några av begreppen som förekommer häri. Om du har några frågor får du gärna kontakta oss genom kontaktuppgifterna längst ner i texten.

Personuppgift” betyder varje uppgift som vi direkt eller indirekt kan koppla till dig som fysisk person. Exempel på personuppgifter är personnummer, namn och adress, men även foton på personer är personuppgifter. I informationstexten finns närmare beskrivet vilka typer av personuppgifter vi behandlar för olika syften.

Personuppgiftsansvarig” betyder den som bestämmer varför och hur personuppgifterna behandlas, och är den som ansvarar för att behandlingen sker på ett lagligt sätt. Det är Pantbanken Sverige som organisation som är personuppgiftsansvarig och inte enskilda individer som arbetar inom Pantbanken Sverige.

Behandling” betyder all hantering av personuppgifter, som exempelvis insamling, registrering, strukturering, lagring, bearbetning, ändring, överföring eller läsning. Behandlingen sker oftast automatiskt i olika system.

Hur behandlar vi dina personuppgifter?

De flesta personuppgifter samlar vi in direkt från dig. Namn, personnummer och adress samlar vi dock också in från allmänna register såsom SPAR och leverantörer av affärs- och marknadsinformation för att kunna göra obligatoriska kundkontroller enligt lag. Uppgifter relaterade till dina betalningar kan vi få från banker och andra finansinstitut.

Det är inget krav enligt lag att lämna dina personuppgifter till oss. Däremot, för att vi ska kunna ingå ett avtal om pantlån, eller för att du ska kunna delta i våra auktioner eller handla hos oss, är det ett krav att du lämnar personuppgifter som är nödvändiga för att vi ska kunna göra obligatoriska kundkontroller som vi är skyldiga att göra enligt lag.

Webbplatsbesökare

I tabellen nedan hittar du mer detaljerad information om hur vi behandlar dina personuppgifter när du använder våra webbplatser.

Ändamål med behandlingen

Personuppgifter som vi behandlar

Laglig grund för vår behandling

Hur länge behandlar vi dina personuppgifter för respektive ändamål?

Registrering av användarkonto på vår webbplats samt administration av ditt användarkonto

Namn, personnummer, adress, postnummer, ort, telefonnummer, e-postadress, användarnamn, lösenord

Fullgörande av avtal

Så länge som du har ett användarkonto hos oss

Anpassa och förbättra våra webbplatser baserat på statistik om hur du använder våra tjänster. Uppgifterna inhämtas via cookies eller andra spårningstekniker

Läs mer om de spårningstekniker vi använder i cookieinformationen på vår webbplats

IP-adress, enhet, webbplatsinställningar och webbplatsbeteende

Samtycke

Personuppgifterna sparas i upp till sju veckor, eller kortare tid om du innan dess återkallar ditt samtycke

Visa relevanta marknadsföringsmeddelanden för dig. Uppgifterna inhämtas via cookies eller andra spårningstekniker

Läs mer om de spårningstekniker vi använder i cookieinformationen på vår webbplats

IP-adress, enhet, webbplatsinställningar och webbplatsbeteende

Samtycke

Personuppgifterna sparas i upp till sju veckor, eller kortare tid om du innan dess återkallar ditt samtycke

Underlätta din surfupplevelse. Uppgifterna inhämtas via nödvändiga cookies eller andra spårningstekniker

Läs mer om de spårningstekniker vi använder i cookieinformationen på vår webbplats

IP-adress, enhet, webbplatsinställningar och webbplatsbeteende

Vårt berättigade intresse av att kunna tillhandahålla nödvändiga funktioner på våra webbplatser

Personuppgifterna sparas i upp till sju veckor, eller kortare tid om du innan dess återkallar ditt samtycke


Kunder
I tabellen nedan hittar du mer detaljerad information om hur vi behandlar dina personuppgifter när du nyttjar våra produkter och tjänster eller har kontakt med oss i olika ärenden.

Ändamål med behandlingen

Personuppgifter som vi behandlar

Laglig grund för vår behandling

Hur länge behandlar vi dina personuppgifter för respektive ändamål?

Möjliggöra och hantera köp på vår webbplats, leverera köpta produkter och hantera betalningar

Namn, personnummer, telefonnummer, IP-adress, e-postadress, typ av ID-handling, orderinformation, betalningsinformation

Fullgörande av avtal eller att vidta åtgärder på din begäran innan avtal ingås

Uppgifter sparas i tre år från köpet

Genomföra auktioner av pantföremål

Namn, personnummer, adress, postnummer, ort, telefonnummer, e-postadress, användarnamn, uppgifter om föremål, uppgifter om budgivning och slutpris

Fullgörande av avtal eller att vidta åtgärder på din begäran innan avtal ingås

Sju år från genomförande av auktionen

Kontroll av identitet, meddela underrättelser om pant som du har lämnat till oss, utfärda lån mot säkerhet i pantsatta föremål samt betala ut eventuellt överskott från försäljning av pantsatta föremål

Namn, personnummer, ID nummer (från körkort, pass eller nationellt ID-kort), adress, e-postadress, telefonnummer, uppgifter om lån, pant och eventuell utbetalning, registreringsnummer (vid fordonsbelåning)

Fullgöra rättsliga förpliktelser enligt pantbankslagen (1995:1000) och vårt berättigade intresse av att kunna tillhandahålla information om pant vid förfrågan samt ge förmånligare villkor avseende utbetalning av överskott än vad som föreskrivs i pantbankslagen (1995:1000)

Uppgifter sparas under lånets löptid och upp till tio år därefter

Föra pantbok över panter som du har lämnat till oss

Namn, adress, personnummer, typ av ID-handling, uppgifter om pant, uppgifter om lån

Fullgöra rättsliga förpliktelser enligt pantbankslagen (1995:1000)

Tio år från utgången av det kalenderår då panten lämnades

Vidta åtgärder för att uppnå kundkännedom för att motverka penningtvätt och andra brott

Namn, personnummer, adress, e-postadress, telefonnummer, uppgifter för att uppnå kundkännedom, till exempel uppgifter om verklig huvudman och person i politiskt utsatt ställning, och information om misstänkta transaktioner

Fullgöra rättsliga förpliktelser enligt penningtvättslagen (2017:630)

Fem år från att åtgärderna utfördes, från ditt senaste köp, eller från att dina lån hos oss har löpt ut.

Om vi bedömer att det är nödvändigt för att förebygga, upptäcka eller utreda penningtvätt eller finansiering av terrorism kan vi bevara uppgifterna i upp till tio år

Kundservice i samband med hantering av frågor, klagomål, returer, reklamationer och andra kundärenden

Namn, adress, personnummer, telefonnummer, e-postadress, orderinformation, m.m.

Därutöver behandlar vi uppgifter om ditt ärende, tidpunkt och din kommunikation med oss såsom meddelanden och e-post som du skickar

Fullgörande av avtal samt fullgörande av rättslig förpliktelse att tillgodose dina rättigheter enligt konsumentlagstiftningen

För vissa behandlingar är den lagliga grunden vårt berättigade intresse av att ge dig god kundservice, exempelvis för att underlätta dina kundärenden eller om du inte har gjort ett köp

Uppgifter relaterade till ett köp, leverans och betalning behandlas i tre år från köpet

Uppgifter om ditt ärende behandlas till dess att ärendet är hanterat

Marknadsföring av våra produkter och tjänster

Namn, personnummer, adress, e-postadress, telefonnummer

Vårt berättigade intresse av att kunna marknadsföra våra produkter och tjänster till dig

Så länge vi har ett kundförhållande med dig, vilket innebär ett år från ditt senaste köp eller från utgången av ditt senaste lån, alternativt ett år från vår senaste utbetalning av överskott till dig

Kamerabevakning i butik av säkerhetsskäl för personer och egendom samt för att förhindra, förebygga och utreda brott

Kameramaterial

Vårt berättigade intresse av att upprätthålla säkerheten i våra lokaler samt för att förhindra och förebygga brott

Uppgifter om misstänkt brottslighet behandlas enligt förordning (2018:219) med kompletterande bestämmelser till GDPR

Inspelat material sparas i 30 dagar. Vid en eventuell incident sparas materialet under tiden det är nödvändigt för att utreda incidenten

För bokföring

Namn, adress, telefonnummer, e-postadress, orderinformation, betalnings-/kvittoinformation, uppgifter om lån och pant och annan information som utgör räkenskapsinformation

Fullgöra rättsliga förpliktelser enligt bokföringslagen (1999:1078)

Sju år från utgången av det kalenderår då aktuellt räkenskapsår avslutades

 

 

Vilka kan få tillgång till dina personuppgifter?

Dina personuppgifter kan komma att delas med våra koncernbolag, samarbetspartners, med andra aktörer som behandlar personuppgifter för vår räkning i egenskap av personuppgiftsbiträden, och med myndigheter. Nedan sammanfattar vi hur vi delar dina uppgifter.

-        Våra koncernbolag och franchiseföretag som vi delar vissa IT-system med uppgifter om dina lån, auktioner och köp via hemsidan och i butik.

-        Våra system- och driftsleverantörer som tillhandahåller våra IT-system har tillgång till kvittoinformation som registreras när du köper våra produkter, samt till uppgifter som du lämnar till oss i samband med köp, lösen av lån, eller när du skapar ett användarkonto på vår webbplats.

-        Vi delar namn och telefonnummer med våra samarbetspartners för betaltjänster och betallösningar i samband med betalningar du gör till oss. Notera att om du betalar med kort krypteras kortinformationen i terminalen för läsning av betalkort och skickas direkt till den inlösande banken för autentisering, godkännande och utbetalning av korttransaktionen och skickas därifrån till den kortutgivande banken.

-        Vi delar namn, adress, telefonnummer och uppgifter om din försändelse till speditörer och transportörer för leverans av produkter du köpt.

-        Vi överför personnummer till leverantörer av affärs- och marknadsinformation för att göra identitetskontroller i samband med att du skapar ditt användarkonto eller lägger upp ett lån.

-        Vi delar t.ex. namn, personnummer, adress, telefonnummer och e-postadress till myndigheter såsom Kronofogdemyndigheten, Polismyndigheten, och Sveriges domstolar för att fullgöra olika rättsliga förpliktelser och för att efterkomma förfrågningar även i de fall det inte föreligger en rättslig förpliktelse men där omständigheterna är sådana att vi bedömer att uppgifterna ska lämnas ut.

-        Vi delar IP-adress, enhet, webbplatsinställningar och webbplatsbeteende med de tredjepartsleverantörer vi samarbetar med avseende spårning på vår webbplats.

Överföring av personuppgifter till tredje land

Vi strävar alltid efter att dina personuppgifter ska behandlas inom EU/EES, men i vissa situationer kan vi komma att överföra dina personuppgifter till samarbetspartners eller tjänsteleverantörer som befinner sig utanför EU/EES (så kallade ”tredje länder”). Det sker i vissa fall och i begränsad omfattning till USA.

Oavsett var dina personuppgifter behandlas vidtar vi alla rimliga kontraktuella, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att skyddsnivån för denna behandling är likvärdig den som gäller inom EU/EES. För att säkerställa att dina personuppgifter är skyddade på motsvarande sätt som om de hade stannat inom EU/EES, ingår vi även EU-kommissionens standardavtalsklausuler (artikel 46 i GDPR) med våra samarbetspartners och tjänsteleverantörer som behandlar personuppgifter i tredje land (förutsatt att dessa inte har anslutit sig till EU-US Data Privacy Framework (EU-kommissionens adekvansbeslut avseende USA i enlighet med artikel 45 i GDPR)). Vi vidtar även ytterligare tekniska och organisatoriska skyddsåtgärder när detta behövs, såsom kryptering och pseudonymisering.

Vad har du för rättigheter?

Rätt till tillgång
Du har rätt att begära tillgång till de personuppgifter vi behandlar om dig, samt begära information om bl.a. ändamålen med behandlingen och vilka som mottagit personuppgifterna. Vi kommer att förse dig med kopia på de personuppgifter som behandlas.

Rätt till rättelse
Du har rätt att utan onödigt dröjsmål få felaktiga personuppgifter om dig rättade. Du har också rätt att komplettera de personuppgifter vi behandlar om dig för att de ska bli korrekta. När vi har rättat dina uppgifter, eller dessa har kompletterats, kommer vi informera dem som vi har lämnat ut dina uppgifter till om de uppdaterade uppgifterna, förutsatt att det inte är omöjligt eller för besvärligt. Om du ber oss, så kommer vi också berätta för dig vilka vi har lämnat ut dina uppgifter till.

Om du begär rättelse har du också rätt att begära begränsning under den tid vi utreder frågan.

Rätt till radering
Du har i vissa fall rätt att få dina uppgifter raderade, bl.a. om de inte längre är nödvändiga för ändamålet, personuppgifterna har behandlats på ett olagligt sätt eller om behandlingen baseras på ett samtycke som återkallats. Det kan dock finnas lagkrav eller ett avtalsförhållande som gör att vi inte kan radera dina personuppgifter. Om vi raderar dina uppgifter efter att du har begärt det kommer vi också informera dem som vi har lämnat ut uppgifterna till om raderingen, förutsatt att det inte är omöjligt eller för besvärligt. Om du ber oss, så kommer vi också berätta för dig vilka vi har lämnat ut dina uppgifter till.

Rätt att invända
Du har rätt att när som helst invända mot behandling av dina personuppgifter när vår lagliga grund för behandlingen utgörs av en intresseavvägning. Vi får då inte behandla personuppgifterna längre såvida vi inte kan visa tvingande berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter eller om det sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.

Rätt till begränsning
Du har i vissa fall rätt att begära att vi begränsar vår behandling av dina personuppgifter. Exempelvis under tiden vi kontrollerar en begäran om rättelse eller om du anser att behandlingen är olaglig och du hellre vill att vi begränsar behandlingen än raderar uppgifterna. Om vi begränsar vår behandling av dina uppgifter efter att du har begärt det kommer vi också informera dem som vi har lämnat ut uppgifterna till om begränsningen, förutsatt att det inte är omöjligt eller för besvärligt. Om du ber oss, så kommer vi också berätta för dig vilka vi har lämnat ut dina uppgifter till.

Rätt till dataportabilitet
Du har rätt att få ut de personuppgifter som rör dig och som du lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Du har också rätt att överföra dessa personuppgifter till någon annan personuppgiftsansvarig utan att vi hindrar detta. Detta gäller dock under förutsättning att behandlingen sker automatiserat och att behandlingen varit baserad på någon av de lagliga grunderna samtycke eller fullgörande av avtal.

Rätt att lämna in klagomål
Om du är missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter får du gärna kontakta oss, se våra kontaktuppgifter längre ner. Du har även rätt att ge in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY), se kontaktuppgifter längre ner.

Kontaktuppgifter
Om du vill utöva dina rättigheter enligt ovan eller annars vill komma i kontakt med oss med anledning av vår behandling av dina personuppgifter kan du göra detta genom att kontakta oss på:

Aktiebolaget för Varubelåning
Storgatan 8, 114 51 Stockholm
08-6647489
gdpr@pantbanken.se
 

IMY:s kontaktuppgifter är:
Integritetsskyddsmyndigheten (IMY)
Box 8114, 104 20 Stockholm
08-657 61 00
imy@imy.se